Zmiany w Statucie Akademii Teatralnej

19 grudnia 2011 r. Senat Akademii Teatralnej uchwalił poprawki do Statutu AT. Zmiany te miały na celu przede wszystkim dostosowanie Statutu do wymagań znowelizowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, a dotyczą głównie składu Senatu, Rad Wydziału oraz wyborów, powoływania i odwoływania organów Akademii.

Wszystkie zmiany zawierają się w §19, § 25 oraz  § 40-57.

Pełen tekst Statutu znajdziecie w dziale Dokumenty (pobierz Statut AT). Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w Statucie.

Spośród poprawionych paragrafów najważniejsze dla studentów są: § 45,  §  46, § 49 oraz § 57.

 § 45 ust. 1: 

Uczelniane kolegium elektorów zostaje wybrane z zachowaniem następujących zasad:
1) nauczyciele akademiccy, którzy wyrazili zgodę na udział w wyborach i otrzymali wymaganą liczbę głosów – stanowią 65% elektorów,
2) przedstawiciele studentów – stanowią nie mniej niż 20% elektorów,
3) przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi – stanowią nie więcej niż 15% elektorów.

§ 46 ust. 3:

Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się na zebraniu studentów organizowanym przez uczelnianą komisję wyborczą. Wybory przeprowadzane są zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego po ustaleniu przez uczelnianą komisję wyborczą liczby elektorów studenckich, równej dla Wydziału Reżyserii, Wydziału Wiedzy o Teatrze i Wydziału Sztuki Lalkarskiej. Uwzględniając podstawowe dla Akademii znaczenie Wydziału Aktorskiego, przyjmuje się, że liczba elektorów studenckich tego wydziału jest dwukrotnie większa od liczby elektorów każdego z pozostałych wydziałów.

§ 49 ust. 2:

Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów wchodzących w skład uczelnianego kolegium elektorów. Niezajęcie stanowiska w terminie 3 dni od dnia przedstawienia kandydata na prorektora do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody.

§ 57 ust. 3:

Mandat przedstawicieli studentów w organach kolegialnych jest odnawiany na początku semestru.

Są to tylko fragmenty zmienianych paragrafów – zainteresowanych zachęcamy do lektury całości!