Samorząd

Kim jesteśmy?

Samorząd Studentów Akademii Teatralnej to inaczej wszyscy studenci naszej uczelni. Aby mógł sprawnie funkcjonować, studenci wybierają spośród siebie swoich przedstawicieli: przewodniczącego (Wydział Sztuki Lalkarskiej – również przewodniczącego wydziału zamiejscowego), starostów, senatorów i członków rad wydziałów. Studenci są również obecni w komisjach stypendialnych i komisjach dyscyplinarnych oraz mają swoich elektorów w wyborach na dziekanów i na rektora.

Zadania Samorządu

  1.  obrona praw studentów,
  2. popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych inicjatyw studenckich,
  3. ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się,
  4. uczestniczenie w decydowaniu o sprawach Akademii w zakresie i na zasadach określonych Ustawą i Statutem Akademii Teatralnej oraz innymi przepisami,
  5. współdecydowanie z władzami Akademii w sprawach socjalno-bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz opiniowanie kwot opłat wnoszonych przez studentów w toku studiów,
  6. opiniowanie projektów decyzji organów Akademii,
  7. wybieranie przedstawicieli do kolegialnych organów Akademii,
  8. wyrażanie opinii społeczności studenckiej w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi.

(§ 6 Regulaminu Samorządu Studenckiego)

Skład Samorządu

Przewodniczący Samorządu Studentów Akademii Teatralnej

Bartosz Bednarski

student III roku Wydziału Aktorskiego

Wiceprzewodniczący

Kamila Straszyńska – studentka II roku Wydziału Reżyserii

Przewodniczący Wydziału Zamiejscowego

Rafał Iwański – student Wydziału Sztuki Lalkarskiej

 

Marszałek Konwentu

Hanna Oźmin-Ostrowska – studentka III roku studiów licencjackich Wiedzy o Teatrze

 

Członkowie Senatu AT z ramienia studentów

Anna Lemieszek – Wydział Aktorski

Jakub Hojda  Wydział Aktorski

Katarzyna Łęcka – Wydział Reżyserii

Jan Karow – Wydział Wiedzy o Teatrze

Maciej Cempura – Wydział Sztuki Lalkarskiej

Emil Lipski – Wydział Sztuki Lalkarskiej

 

Promocja i Współpraca

Karolina Dąbrowska – Wydział Wiedzy o Teatrze

samorzad@at.edu.pl

Współpraca

Wszystkie firmy, instytucje i organizacje, chętne do współpracy z Samorządem Studentów AT, prosimy o kontakt z Karoliną Dąbrowską: samorzad@at.edu.pl.

Jesteś studentem? Masz pomysły i chęć do działania? Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Akademii? A może po prostu pragniesz pomóc Samorządowi w wypełnianiu jego obowiązków? Dołącz do nas!

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, uwagi i propozycje. Również od Ciebie zależy to, jak wygląda nasza działalność :)