STYPENDIA 2020

Stypendium socjalne

 •  Stypendium to przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Dochód przypadający na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty opisanej w regulaminie przyznawania pomocy socjalnej
 • Wniosek można złożyć w każdym momencie roku. Jeżeli jednak zrobisz to do 31 października, otrzymasz stypendium za cały rok akademicki. W innym przypadku studentowi nie przysługuje wyrównanie, a stypendium będzie wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o przyznaniu stypendium.
 • Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna
 • Wzór wniosku znajdziesz poniżej

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 •  Stypendium to przysługuje osobom o wysokich wynikach w nauce oraz osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych.
 • Student, który chce otrzymać stypendium rektora, musi złożyć wniosek o przyznanie stypendium. Ostatecznym terminem składania wniosków w roku akademickim 2019/2020 jest dzień 18 października 2019.
 • We wniosku należy wpisać średnią ocen z roku poprzedzającym złożenie wniosku (konieczny jest podpis pracownika dziekanatu lub, jeśli poprzedni rok akademicki student ukończył w innej uczelni, zaświadczenie z tej uczelni o uzyskanej średniej) oraz osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz opinią dziekana lub opiekuna roku.
 • Zgodnie z ustawą, stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% studentów z danego kierunku.
 • Wnioski rozpatruje Rektor, który do 31 października uchwala dokładne zasady rozpatrywania wniosków. Zasady na rok akademicki 2019/2020 znajdują się TUTAJ
 • Wzór wniosku znajdziesz poniżej

Zapomoga

 • Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
 • Wnioski o zapomogę rozpatruje komisja stypendialna.
 • Wzór wniosku znajdziesz poniżej

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 • Wnioski o to stypendium rozpatrują  komisja stypendialna.
 • Wzór wniosku znajdziesz poniżej

 1. Regulamin świadczeń dla studentów
 2. Obowiązek informacyjny studenci i członkowie rodziny
 3. Zasady przyznawania stypendium rektora
 4. Załącznik nr 1 ustalenie skladu rodziny i dochodow studenta
 5. Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne
 6. Załącznik nr 3 wniosek o stypendium rektora
 7. Załącznik nr 4 zaświadczenie o średniej z innej uczelni
 8. Załącznik nr 5 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
 9. Załącznik nr 6 wniosek o zapomogę
 10. Załącznik nr 7 oświadczenie o dochodach zryczałtowanych
 11. Załącznik nr 8 oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu
 12. Załącznik nr 9 oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa
 13. Załącznik nr 10 wniosek o ponowne przeliczenie
 14. Załącznik nr 10 wniosek o ponowne przeliczenie
 15. Załącznik 11 oświadczenie studenta do stypendium socjalnego o zwiększonej wysokości
 16. Załącznik nr 12 oświadczenie