Stypendia 2023/2024

Stypendium socjalne

 •  Stypendium to przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Dochód przypadający na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty opisanej w regulaminie przyznawania pomocy socjalnej
 • Wniosek można złożyć w każdym momencie roku. Jeżeli jednak zrobisz to do 31 października, otrzymasz stypendium za cały rok akademicki. W innym przypadku studentowi nie przysługuje wyrównanie, a stypendium będzie wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o przyznaniu stypendium.
 • Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna
 • Wzór wniosku znajdziesz poniżej

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 •  Stypendium to przysługuje osobom o wysokich wynikach w nauce oraz osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych.
 • Student, który chce otrzymać stypendium rektora, musi złożyć wniosek o przyznanie stypendium.
 • We wniosku należy wpisać średnią ocen z roku poprzedzającym złożenie wniosku (konieczny jest podpis pracownika dziekanatu lub, jeśli poprzedni rok akademicki student ukończył w innej uczelni, zaświadczenie z tej uczelni o uzyskanej średniej) oraz osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz opinią dziekana lub opiekuna roku.
 • Zgodnie z ustawą, stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% studentów z danego kierunku.
 • Wnioski rozpatruje Rektor, który do 31 października uchwala dokładne zasady rozpatrywania wniosków. Zasady na rok akademicki 2019/2020 znajdują się TUTAJ
 • Wzór wniosku znajdziesz poniżej

Zapomoga

 • Zapomoga może być przyznana osobie studiującej, która z przyczyn losowych znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 • Osoba studiująca może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
 • Wnioski o zapomogę rozpatruje komisja stypendialna.
 • Wzór wniosku znajdziesz poniżej

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

 • Stypendium to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 • Wnioski o to stypendium rozpatrują  komisja stypendialna.
 • Wzór wniosku znajdziesz poniżej