Nowe zasady przyznawania stypendium rektora

W dniu 25.10.2012 Konwent Samorządowy pozytywnie zaopiniował zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej (wraz załącznikami) oraz zasady przyznawania stypendium rektora (z zastrzeżeniami wyrażonymi przez Konwent w formie uchwały, której treść publikujemy poniżej).

Ze strony Samorządu można już pobrać znowelizowany Regulamin, a także poprawione wnioski o stypendia.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie:

  • Rektor lub odwoławcza komisja stypendialna ustala warunki uzyskania prawa do stypendium określonego w ust. 1. oraz jego wysokość nie później niż do dnia 31 października każdego roku akademickiego, jednak nie później niż na 14 dni przed upływem terminu do składania wniosków o przyznanie stypendium. W tym roku wnioski o stypendium rektora można składać do 9 listopada.
  • Studenci, którzy w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku studiowali w innej niż Akademia Teatralna uczelni, zobowiązani są załączyć do wniosku wystawione przez tę uczelnię zaświadczenie o wysokości średniej uzyskanej w wyżej wymienionym roku akademickim.
  • We wniosku o stypendium rektora średnia ocen musi być potwierdzona podpisem pracownika dziekanatu.

Zarządzenie Rektora Nr 26/2012 z zasadami przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów opublikujemy w najbliższym czasie.

Uchwała Konwentu w sprawie propozycji zasad przyznawania stypendium rektora:

Uchwała Konwentu Samorządowego nr 03/2012/2013 z dnia 25 października 2012 roku

§ 1

Na podstawie § 15 pkt g Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Teatralnej Konwent Samorządowy stwierdza co następuje:

Zarządzenie Rektora nr 26/2012 z dnia 25 października 2012 roku dotyczące zmiany zasad przyznawania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013 zostaje przyjęte z zastrzeżeniem, że Konwent Samorządowy zauważa poważne niebezpieczeństwo wiążące się z kryteriami przyznawania Stypendium na kierunku: Aktorstwo, ponieważ mogą one działać na szkodę studentów II, III oraz IV roku, szczególnie studiujących na Wydziale Sztuki Lalkarskiej. Wyrażamy nadzieję, iż są to przepisy przejściowe, które w przyszłości nie będą budziły podobnych zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.