Informacja o stypendiach rektora i socjalnym

Zgodnie z art. 184. ust. 5. znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (której nowelizacja weszła w życie 1 października 2011 roku) studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

W związku z tym prosimy o niezwłoczne złożenie w rektoracie oświadczenia, które pozwoli stwierdzić prawo studenta do otrzymywania stypendium rektora. Wypłata stypendium będzie wstrzymana do czasu złożenia oświadczenia!

Również osoby, które złożyły wnioski o stypendium socjalne i/lub zapomogę, są zobowiązane do złożenia oświadczenia,  które tych świadczeń dotyczy. To oświadczenie składamy do komisji stypendialnej na swoim wydziale.

Do czasu, gdy nie wyjaśni się sprawa ze stypendium rektora, mogą pojawić się trudności z wypłatami stypendium socjalnego. Dotyczy to szczególnie osób, którym zostały przyznane oba stypendia.

Oba wzory są dostępne w dziale Dokumenty.

Art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.

2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni.
3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka i dziecka.