Stypendia

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza zmiany między innymi w systemie stypendialnym. Od 1 października 2016 r. można ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium socjalne

 •  Stypendium to przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Dochód przypadający na jednego członka rodziny nie może przekroczyć …. ; zasady obliczania dochodu znajdziesz w Dokumentach).
 • Wniosek można złożyć w każdym momencie roku. Jeżeli jednak zrobisz to do 31 pażdziernika, otrzymasz stypendium za cały rok akademicki. W innym przypadku studentowi nie przysługuje wyrównanie, a stypendium będzie wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o przyznaniu stypendium.
 • Wnioski rozpatrują wydziałowe komisje stypendialne.
 • Wzór wniosku znajdziesz w Dokumentach.

Dodatek mieszkaniowy do stypendium

Możesz wnioskować o dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego. Wystarczy to zaznaczyć we wniosku. Ta forma pomocy zastępuje dawne stypendium mieszkaniowe.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 •  Stypendium to przysługuje osobom o wysokich wynikach w nauce oraz osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych.
 • Student, który chce otrzymać stypendium rektora, musi złożyć wniosek o przyznanie stypendium. Ostatecznym terminem składania wniosków w roku akademickim 2018/2019 jest dzień 15 października 2018.
 • We wniosku należy wpisać średnią ocen z roku poprzedzającym złożenie wniosku (konieczny jest podpis pracownika dziekanatu lub, jeśli poprzedni rok akademicki student ukończył w innej uczelni, zaświadczenie z tej uczelni o uzyskanej średniej) oraz osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz opinią dziekana lub opiekuna roku.
 • Zgodnie z ustawą, stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% studentów z danego kierunku.
 • Wnioski rozpatruje Rektor, który do 31 października uchwala dokładne zasady rozpatrywania wniosków. Zasady na rok akademicki 2017/2018 znajdują się w…
 • Wzór wniosku znajdziesz w Dokumentach.

Zapomoga

 • Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
 • Wnioski o zapomogę rozpatruje wydziałowa komisja stypendialna.
 • Wzór wniosku znajdziesz w Dokumentach.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 • Wnioski o to stypendium rozpatrują wydziałowe komisje stypendialne.
 • Wzór wniosku znajdziesz w Dokumentach.

Chcesz wiedzieć więcej?

Regulamin przyznawania pomocy materialnej, zasady działania komisji stypendialnych oraz zasady ustalania i dokumentowania dochodów znajdziesz w dziale Dokumenty.